T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ISPARTA / MERKEZ - Mürşide Ermumcu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ALAN VE DAL TANITIMI

ALAN HAKKINDA BİLGİ

Adalet alanı altında yer alan Zabıt Kâtipliği ile İnfaz ve Koruma dallarının yeterliklerini kazandırmaya yönelik Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ile adli ve idari yargı sistemi içerisinde yer alan tüm mahkemelerdeki yazı işlemleri, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde güvenliği sağlama, tutuklu ve hükümlüler ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Adalet alanı, dünyada insan hakları gelişimine paralel olarak son yıllarda ülkemizde de hızlı bir değişim süreci içerisine girmiştir. Bu alanda yetişmiş nitelikli iş gücüne ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Değişim süreci ve artan iş gücü ihtiyacı, alanda faaliyet gösteren çalışanların bilgi ve becerilerini artırarak kendilerini yenilemelerini gerektirmektedir.

Adalet alanında; cezai ve hukukî adalet uygulamalarında yer alan meslek elemanlarını sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli kişiler olarak yetiştirmek amaçlanmaktadır.Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında

Adalet alanı altında aşağıdaki dallar yer almaktadır.

1-Zabıt Kâtipliği

2-İnfaz ve Koruma Memurluğu

Okulumuzda Zabıt Kâtipliği dalı da İnfaz ve Koruma Memurluğu dalı da bulunmaktadır.

 

Zabıt Kâtipliği

Tanımı

Zabıt kâtibi; Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı, adli ve idari yargı cumhuriyet başsavcılıkları ile ilk derece mahkemeleri, bölge mahkemeleri ile yüksek mahkemelerde ilgili mahkeme başkanı, hâkim veya savcının onayı ile yazı işleri müdürünün yaptığı iş bölümü çerçevesinde, kalem hizmetlerini belirli bir süre içerisinde kendi başına yürüten, yaptığı işlemler nedeniyle amirlerine karşı sorumlu olan nitelikli kişidir.

Görevleri

İş organizasyonu yapmak ve iletişimi sağlamak,

Bilgisayarda klavyeyi on parmak kullanarak hızlı ve etkili yazı yazmak,

Yazışma kurallarına uygun resmî yazı yazmak,

Mesleki uygulama yazılımlarını kullanmak,

Adalet alanı içerisinde çalıştığı birimin kalem hizmetlerini yürütmek,

Çalıştığı kurum ve kuruluşların adlî ve idarî yazışmalarını yapmaktır.

 

Meslek Elemanlarının Görevleri

Resmi yazışmaları yapmak,

İcra takip işlemlerini yapmak,

Meslek gelişimine ilişkin faaliyetleri yürütmek,

Yazı işleri müdürünün tevdi ettiği görevleri yapmak,

Dosya ve kayıtları muntazam ve silintisiz olarak tutmak,

Karar ve tutanakları usulüne uygun yazmak,

Davalara ait müzekkereleri yazarak ilgili yerlere zamanında göndermek,

Cevabı gelmeyen müzekkerelerin tekidini yapmak,

Gelen cevap yazılarında istenilen bilgiler olmadığını tespit ettiğinde ilgili makama haber vermek, duruşma günüden önce gerekli yazıları yazmak,

Dava dosyaları için dizi pusulası yapmak,

Serbest bırakma ve tutuklama yazıları ile hüküm özetlerini vaktinde yazmak ve ilgili makama vermek,

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Zabıt kâtibi genel olarak büro ortamında çalışmaktadır. Mesleğin özelliği gereği mesai saatleri dışında da zaman zaman görev yapmaktadır. Bazı durumlarda (keşif, otopsi, olay yeri incelemesi gibi) dış mekânlarda çalışması gerekmektedir. Sorumlulukları ağır, stresli iş ortamında çalışmakta ve rutin görevleri yapmakta olduğundan günün her saatinde aktif olmak zorundadır. Dosya ve klasör ağırlıklı olmak üzere kırtasiye malzemelerini yoğun olarak kullanmaları sebebiyle bunlara bağlı sağlık sorunları (enfeksiyonel ve alerjik rahatsızlıklar) oluşabilmektedir. İşlerinin tamamına yakın bir kısmı bilgisayar üzerinden yapıldığından, sürekli oturmaktan ve on parmak, hızlı bilgisayar kullanmaktan kaynaklanan fiziksel rahatsızlıklar zamanla görülebilmektedir. Mesleğin hassasiyeti gereği strese bağlı bazı rahatsızlıklara da rastlanmaktadır.

 

İŞ BULMA İMKANLARI

Zabıt Kâtipliği dalından mezun olanlar; ilk derece (hukuk, ceza, idare ve vergi) mahkemeleri, bölge (adliye ve idare) mahkemeleri, yüksek mahkemeler, Adalet Bakanlığı (merkez ve taşra) teşkilatı, cumhuriyet başsavcılıkları, ceza infaz (cezaevi ve tutukevleri) kurumlarında istihdam edilirken yüksek seçim ve seçim kurulları ile noterlikler, hukuk ve avukatlık büroları, bankalar ve sigorta şirketleri ile kamu ve özel kurumların hukuk ile ilgili birimlerinde de iş bulabilmektedirler.

 

EĞİTİM VE KARİYER İMKANLARI

Meslek lisesinden sonra üniversite sınavında başarılı olanlar lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.

 

Zabıt Kâtipliği dalından mezun olanlar;

ilk derece (hukuk, ceza, idare ve vergi) mahkemeleri, bölge (adliye ve idare) mahkemeleri, yüksek mahkemeler, Adalet Bakanlığı (merkez ve taşra) teşkilatı, cumhuriyet başsavcılıkları, ceza infaz (cezaevi ve tutukevleri) kurumlarında istihdam edilirken yüksek seçim ve seçim kurulları ile noterlikler, hukuk ve avukatlık büroları, bankalar ve sigorta şirketleri ile kamu ve özel kurumların hukuk ile ilgili birimlerinde de iş bulabilmektedirler.

 

İnfaz ve Koruma dalından mezun olanlar;

Adalet Bakanlığı (merkez ve taşra) teşkilatı, cumhuriyet başsavcılıkları, ceza infaz (cezaevi ve tutukevleri) kurumlarında istihdam edilirken özel güvenlik şirketleri ile kamu ve özel kurumların güvenlik ile ilgili birimlerinde de iş bulabilmektedirler.

 

ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmenin temel şartı adalettir. Bu sebeple adalet alanında istihdam edilecek kişilerin eğitimleri büyük önem kazanmaktadır. Bu alanda yetişmiş nitelikli iş gücüne ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Değişim süreci ve artan iş gücü ihtiyacı, alanda faaliyet gösteren çalışanların bilgi ve becerilerini artırarak kendilerini yenilemelerini gerektirmektedir. Zabıt kâtibi ile infaz ve koruma personeli olarak görev yapan memurlar; kurumlarının meslek eğitim merkezlerinde hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılarak görevde yükselme eğitimi sonunda başarılı oldukları takdirde ve diğer şartları da taşımaları koşuluyla zabıt kâtibi ise şef, mahkemelerin yazıişleri müdürü, şube müdürü ve idare müdürü, icra müdürlüğü veya yardımcılığı, noterlerde, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda "Hukuk Müşavirliği" bölümlerinde; infaz ve koruma memuru ise infaz ve koruma başmemuru, idare memuru ve çalıştığı kurumun müdür yardımcısı veya müdürü olabilmektedir. Öncelikle Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında ihtiyacı olan zabıt kâtibi ile infaz ve koruma memurluğuna atanabilmek için, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlardan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre (70 ve üzeri puan almak) ilgili komisyonlarca yapılacak mülakat sınavında başarılı olanlar atanmaktadırlar. Yapılan bu sınavda, Adalet alanı mezunlarına öncelik verilerek bunların atamaları gerçekleştirilmektedir.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 05.06.2020 - Güncelleme: 23.10.2023 16:13 - Görüntülenme: 637
  Beğen | 0  kişi beğendi